POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
  NA ŻYCZENIE WYSTAWIMY FAKTURĘ. W W/W CELACH PRZETWARZAMY TWOJE IMIĘ I
  NAZWISKO, ADRES E-MAIL ORAZ ADRES.
   
 2. INFORMACJE OGÓLNE
 3. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem:
  www.muzycznaskarbonka.pl
 4. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: AGENCJA
  ARTYSTYCYZNA „Wesołe Nutki” N. Ogorełkowa-Stanko Wrocław 50-413, ul. Walońska
  7/51
 5. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: muzycznaskarbonka@gmail.com
 6. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
  podanych dobrowolnie w Serwisie.
 7. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  o Realizacja zamówionych usług
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
  następujący sposób:
 9. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
 10. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
  „ciasteczka”).
 11. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA
 12. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
  transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
  wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
  być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 13. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca
  działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi
  obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 14. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 15. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 16. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
  programistycznych.
 17. HOSTING
 18. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Light
  Hosting
 19. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH
 20. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
  innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy
  lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich
  grup odbiorców:
  o osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą
  mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  o firma hostingowa,
  o operatorzy płatności,
  o organy publiczne.
 21. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
  konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
  przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
  marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 22. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  o ich sprostowania,
  o usunięcia,
  o ograniczenia przetwarzania,
  o oraz przenoszenia danych.
 23. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w
  pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,
  przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń.
 24. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 25. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 26. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
  usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
  marketingu bezpośredniego.
 27. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
  ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
  Europejskiej.
 28. INFORMACJE W FORMULARZACH
 29. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
  osobowe, o ile zostaną one podane.
 30. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
  IP).
 31. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
  danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W
  takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu www strony
  zawierającej formularz.
 32. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
  konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
  serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i
  opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 33. LOGI ADMINISTRATORA
 34. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te
  są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 35. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
 36. Serwis korzysta z plików cookies.
 37. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 38. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 39. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 40. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
  użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
  i hasła;
 41. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
  czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 42. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe
jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
  podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 3. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
 4. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
  procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
  może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
  www
 5. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
  internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  o Edge
  o Internet Explorer
  o Chrome
  o Safari
  o Firefox
  o Opera
  Urządzenia mobilne:
  o Android
  o Safari (iOS)
  o Windows Phone